Close mobile navigation

Normativa escola de tenis

Normativa escola de tenis

Aquesta normativa serà efectiva per a tots els alumnes inscrits a qualsevol dels grups o classes particulars de l’Escola de Tenis de Vallpineda gestionada per Lobato Acadèmia de Tenis.

Duració

Les classes de l’escola de nens i nenes de Tenis començaran el dia 5 de Setembre del 2022 i finalitzaran el 23 de Juny del 2023.

Les classes d’adults, particulars o en grup, finalitzaran quan es comuniqui per part de l’alumne a l’escola amb 15 dies d’antelació.

Inscripcions

Tots els alumnes de l’Escola de Tenis hauran de tenir feta la inscripció per tal de poder participar en els entrenaments.

Els antics alumnes* no hauran de pagar cap matrícula sempre que comencin la temporada en el mes de Setembre o Octubre del 2022. Els nous alumnes podran fer la seva inscripció durant tot l’any, però hauran de pagar la Matrícula.
(Matricula Temporada 2022/2023 de 30,00 €).

Antics alumnes= tots aquells que hagin entrenat la temporada anterior.

Pagaments

Els pagaments es faran de forma mensual, per compte bancari, i es carregaran durant la primera setmana del mes. El mes de setembre es cobrarà la part proporcional de la quota corresponent segons data d’inscripció de l’alumne, la resta de mesos es cobraran les quotes íntegrament. Les quotes estan exposades al panell d’anuncis del Club.

Baixes de l’activitat

Les baixes s’hauran de comunicar abans del 28 de cada mes perquè tingui validesa per al mes següent. Un cop s’hagi iniciat el més no es retornarà cap quota.

Baixes temporals: els alumnes que pateixin una lesió podran sol·licitar una baixa temporal, quedant exempts del pagament de la matrícula un cop tornin a l’entrenament.

Horaris

Tots els horaris de l’escola de Tenis seran controlats i supervisats pels responsables. Qualsevol intenció de canvi d’horari haurà de ser comunicat el Responsable de l’Escola de Tenis.

Recuperacions

Les classes afectades per inclemències meteorològiques no es recuperen, a no ser que hagin afectat d’una manera continuada i repetitiva. En aquest cas, el responsable de l’Escola de Tenis estudiarà i comunicarà els alumnes les opcions de fer una classe extraordinària en cas de disposar espais lliures.

Assegurança

Tots els alumnes de l’Escola de Tenis els menors de 18 anys estan obligats a tenir la llicència federativa corresponen a l’activitat. El Club tramitarà aquesta llicència i procedirà el cobrament a tots els alumnes. Aquesta llicència Federativa, a part de tenir el dret a participar en les competicions, té incloses una mútua d’accidents.

*per a més informació adreceu-vos el Responsable de l’Escola de Tenis.

Equips de competició

Tots els alumnes de l’Escola de Tenis tindran la possibilitat de formar part dels equips de competició del Club. Aquest jugadors hauran de fer un pagament per poder jugar aquestes competicions, que l’Escola anirà informant durant el transcurs de la Temporada.